לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

הגשת דוחות שנתיים

משרדנו עוסק בביקורת חשבונות ובליווי שוטף של תאגידים ויחידים. כמו כן, משרדנו מספק שירותים מקצועיים נוספים, כולל יעוץ ובדיקות כלכליות, מערכות תמחיר ובקרה תקציבית, עזרה ברכישת עסקים, תכנון תזרימי מזומנים, יעוץ מס הכנסה, ביקורת פנימית וכו'.

מי חייב בדוח שנתי?

כל אדם שיש לו פעילות עסקית מחויב להגיש למס הכנסה דו"ח שנתי, לרבות יחיד, חברה ועמותה. גם אם מדובר בתושבי חוץ שיש להם הכנסות חייבות בישראל הם מחויבים בהגשת הדו"ח השנתי. למעשה יש סמכות לפקיד השומה לדרוש מכל מי שהוא תושב ישראל שיגיש לו דו"ח שנתי גם אם מדובר בשכיר או מובטל וכיוצא באלה.

מה צריך להיכלל בדו"ח השנתי

  1. כאשר מדובר באדם שמנהל הנה"ח חד צידית (בעל עסק עצמאי)- עליו להגיש דוח שמפרט את ההכנסות וההוצאות שהיו בעסק שמבוסס על המסמכים שנוהלו בעסק (אם יש לו נכסים קבועים עליו לצרף גם טופס יא' המפרט את הרכוש הקבוע בעסק, אם הוא דורש הוצאות אחזקת רכב עליו לצרף גם דו"ח תיאום רכב לגבי כל רכב בנפרד, כמו כן עליו לצרף מסמכי מקור לגבי הפקדות בקרן השתלמות , אובדן כושר עבודה, קצבה, תשלום לביטוח לאומי וכיוצא באלה).
  2. כאשר מדובר באדם שמנהל הנה"ח כפולה עליו לצרף גם מאזן ליום 31.12 של כל שנה ערוך לפי כללי חשבונאות מקובלים. אם מדובר בחברה עליה לצרף גם דו"ח התאמה למס ושכל הדו"ח הכספי שלה יהיה עם ביקורת של רואה חשבון.

הדו"ח השנתי ייחשב כמוגש רק כאשר מצרפים אליו דוח רווח והפסד לגבי כלל הפעילויות ובהנה"ח כפולה גם מאזן.

פטור מהגשת דו"ח שנתי

הפקודה והתקנות מעניקים פטור מהגשת הדוח השנתי למי שהכנסותיו ממשכורת בלבד או ממשכורת וקצבה עד לתקרה של 638,000 ₪ בשנה לפי התקרה ובתנאי שלא מדובר בבעל שליטה בחברה דהיינו אם מדובר בבעל מניות שמחזיק פחות מ- 10% בחברה והמשכורת שלו נמוכה מ- 638,000 ₪ הוא פטור מהגשת הדוח אם הוא מחזיק 10% או יותר בכל מקרה הוא חייב להגיש דוח שנתי. בנוסף מי שיש לו הכנסות כמו רווחים בבורסה , ריבית על פיקדון, שכ"ד לפי סעיף 122 והמס שולם על ידו לפקיד השומה בדרך של מקדמות או ניכוי במקור הוא פטור מהגשת הדו"ח השנתי.

להלן תקרת ההכנסה בש"ח המאפשרת פטור מהגשת דוח בהנחה שנוכה מס במקור בשיעור המרבי
הסכום בש"ח לשנה:

הנתונים נכונים לשנת 2018

שכר עבודה

641,000

הכנסה כוללת מדמי שכירות

651,000

הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ

338,000

הכנסה מריבית

645,000

הכנסה ממכירת ניירות ערך

2,530,000

קטין

81,570

נכסי חוץ

1,878,000

המועד להגשת הדו"ח השנתי

את הדו"ח השנתי יש חובה להגיד למס הכנסה עד ל- 30.04 שלאחר שנת המס שבה מדובר ואם מדובר באדם שמנהל הנה"ח כפולה עד ה- 31.05 שלאחר השנה שבה מדובר.
לקוחות המיוצגים על ידינו נהנים מאורכה עד 30.09 שלאחר שנת המס שבה מדובר ואם מדובר באדם (לרבות חברה ) שמנהל/ת הנה"ח כפולה הארכה הינה עד עד ה- 28.02 שלאחר שתי שנות המס שבה מדובר.

הגשת דוחות שנתיים